Blog

Esculleres i Murs de Pedra

Reforç de motes de rieres: una actuació necessària per a prevenir inundacions

Les inundacions són un dels problemes més greus a què es pot enfrontar una zona urbana o rural. No només suposen danys materials, sinó també un perill per a les persones. En aquest sentit, les motes de les rieres són un element clau per a prevenir aquest tipus de desastres naturals. Reforçar-les és una actuació necessària per a garantir la seguretat de les persones i els béns materials. En aquest article, com a experts en obres hidràuliques, explicarem què són les motes de rieres i per què és tan important reforçar-les per a prevenir inundacions.

Reforç Mota Riera

Què són les motes de rieres

Les motes de rieres són elevacions artificials de terreny que s’aconsegueixen mitjançant l’excavació i acumulació de terres, pedres i altres materials a les ribes dels rius i rieres per prevenir les inundacions.

Les motes es construeixen per elevar el llit del riu i reduir així el risc d’inundació a les àrees properes. Aquestes són un element fonamental en la gestió dels recursos hídrics, ja que permeten protegir les persones i els béns davant les ràpides creixences del cabal dels rius i les rieres.

Necessitat de reforçar les motes de rieres

Les motes de rieres són elements clau en la prevenció d’inundacions, ja que actuen com a barrera natural per contenir el cabal d’aigua en cas de creixement del riu o riera. No obstant això, en els darrers anys, els esdeveniments climàtics extrems, incloent-hi pluges torrencials i inundacions, han posat de manifest la necessitat de reforçar les motes de rieres existents o construir-ne de noves en zones amb risc d’inundació.

El canvi climàtic està afectant el clima a escala global i provocant un augment de la intensitat i freqüència dels esdeveniments climàtics extrems, com les pluges torrencials, les inundacions i les sequeres. Això està posant a prova la capacitat de les infraestructures existents per prevenir i mitigar els efectes d’aquests esdeveniments.

Per aquesta raó, és important reforçar les motes de rieres per assegurar la seva eficàcia en la prevenció d’inundacions. Aquestes actuacions no només protegeixen les persones i béns materials, sinó que també contribueixen a la preservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat.

Materials per al reforç de motes de rieres

Els materials per al reforç de motes de rieres són un element clau per garantir la seva eficàcia en la prevenció d’inundacions. Aquest tipus de construccions han d’estar dissenyades per resistir la pressió de l’aigua en cas d’una gran inundació, per la qual cosa la selecció dels materials adequats és imprescindible.

Entre els materials més comuns per al reforç de motes de rieres es troben:

  • La formació d’esculleres de protecció són l’opció més tradicional i s’utilitzen per a construir motes de rieres petites i mitjanes.
  • Els gavions, per la seva banda, són estructures metàl·liques que es poden omplir de pedres o d’altres materials i poden protegir les motes naturals o artificials de les lleres.
  • Els geotèxtils o geomembranes són una opció de protecció de la superfície de les motes. Amb l’avantatge que permeten el creixement de plantes que al mateix moment actua com a protecció natural en cas de plujes.

Aquests materials estan dissenyats per permetre la filtració de l’aigua a través d’ells, mentre que impedeixen el pas de les partícules sòlides. Això fa que siguin una opció molt eficaç per al reforç de motes de rieres.

A més a més, també és important tenir en compte altres factors com la disponibilitat dels materials a la zona de la construcció, la seva durabilitat, el cost i la facilitat de manteniment. És important seleccionar els materials adequats per garantir la seguretat i eficàcia de les motes de rieres.

Tècniques de reforç de motes de rieres

Les tècniques de reforç de motes de rieres són variades i depenen de diversos factors, com ara la situació geogràfica, el clima, el tipus de riera, la intensitat de les precipitacions, entre altres.

Les tècniques més comunes són:

  1. Augmentar la secció transversal: Aquesta tècnica consisteix a ampliar la secció transversal de la mota de riera per augmentar la seva capacitat de desguàs. Això es pot aconseguir mitjançant la construcció de murs de pedra, la plantació d’arbres o la creació de basses de retenció d’aigua.
  2. Estabilització del talús: Aquesta tècnica té com a objectiu estabilitzar el talús de la mota per prevenir el seu col·lapse en cas d’una inundació. Això es pot aconseguir mitjançant l’ús de materials com ara geotèxtils, matalassos de gabions, esculleres, etc.
  3. Protecció de la coronació: És important protegir la coronació de la mota per evitar la seva erosió i desgast. Això es pot aconseguir mitjançant la col·locació de materials com ara geotèxtils, planxes metàl·liques o pedres.
  4. Ampliació de les motes: En alguns casos, és necessari ampliar les motes de riera per aconseguir una millor protecció contra inundacions. Això es pot aconseguir mitjançant la creació de motes laterals o l’ampliació de la mota existent.

En general, la selecció de la tècnica de reforç de motes de rieres depèn de diversos factors com ara la topografia, la hidrologia, la geologia, el clima, entre altres. Per tant, és important realitzar un estudi detallat de la zona per seleccionar la millor opció per a cada cas específic.

Conclusió

En conclusió, el reforç de motes de rieres és una actuació crucial per a prevenir inundacions i protegir les zones habitables i agrícoles properes als cursos d’aigua.

Utilitzar els materials i tècniques adequades, així com comptar amb professionals especialitzats en la construcció de motes de riera, és essencial per garantir la seva eficàcia i durabilitat.

A Excavacions Duocastella, estem a la disposició de les administracions i propietaris de terrenys per a dur a terme aquestes actuacions, amb la finalitat de contribuir a la seguretat i benestar de les comunitats. Contacteu amb nosaltres per a més informació i assessorament.