Obra civil

Obra civil

Acumulem un gran nombre de projectes executats en matèria de construccions civils, on sempre hem apostat per la qualitat dels materials utilitzats i els terminis establerts. Els nostres serveis dins d’aquest àmbit inclouen: la construcció i manteniment d’obres hidràuliques, canalitzacions, urbanitzacions d’espais públic, residencials, o industrials i xarxes viàries i infraestructures.

Planificació

L’equip tècnic propi, qualificat i experimentat en obres civils, permet que l’organització de totes les etapes vagi lligada amb la seva òptima execució.

Adaptació

Des dels treballs més modestos fins a projectes d’obra civil de gran envergadura, de forma directa gràcies a la disposició de mitjans propis.

Obra hidràulica

Treballem en projectes que tenen per objectiu gestionar eficientment l’abastament i el sanejament de l’aigua. Aportem equips de maquinària i de professionals exclusivament especialitzats en l’excavació de rases, cales, escomeses, pous de registre i tota la resta d’elements necessaris per a la restitució de xarxes d’abastament d’aigua.
En l’àmbit no urbà, hem realitzat intervencions en l’espai fluvial i marítim, amb treballs d’endegament de rius, estabilització de lleres i reforç de motes de rieres.
També apostem per la construcció d’infraestructures vinculades al cicle de l’aigua, com són els dipòsits de captació i sistemes de recollida.

Urbanització

Ens ocupem de totes les fases previstes en construcció d’urbanitzacions, ja sigui projectes que contemplen des del moviment de terres fins a les instal·lacions i enjardinaments, com altres que consisteixin en alguna actuació en concret.
Aquests treballs concrets i que realitzem habitualment són: pavimentacions (de formigó vist, de panot, de llosa, així com ferms de qualsevol àrid i/o asfalt), canalitzacions (d’enllumenat, telecomunicacions, gas, clavegueram), estructures de formigó, fusta i metall, adequació de zones verdes.

Xarxa viària

Participem en la construcció i manteniment d’infraestructures de xarxa viària, sobretot pel que fa a treballs de manteniment de carreteres de Barcelona i la resta de demarcacions. En períodes de fred i nevades, a Excavacions Duocastella també prestem serveis de vialitat hivernal garantint continuïtat, rapidesa i els mitjans requerits, gràcies a la nostra flota de camions llevaneus, salers i recursos auxiliars.
Contacta amb nosaltres
    Tens un projecte en ment? T’ajudem a fer-lo realitat.