Estabilització de talús, Calonge

Estabilització de talús

Actuació d’urgència en talús ubicat en un lateral de la carretera C-1412a per risc de col·lapse i possible esllavissada sobre el trànsit rodat. Els treballs consisteixen en buidar les terres exposades a desprendre’s, reduir el desnivell i establir una base àmplia i consistent mitjançant murs d’escullera, amb els drenatges corresponents.
01
Rebaix de terres
Excavació en terreny compacte, amb excavadora, pala carregadora i dúmpers.
02
Construcció d’esculleres
Col·locació de blocs de pedra escullera per formació de dos murs de 60 i 80m de llargada
03
Cunetes formigonades
Formació de cunetes de formigó i canals prefabricats.
04
Hidrosembra
Aportació de terra vegetal en el talús i hidrosembra