Construcció de mur exterior, Denso

Construcció de mur exterior prefabricat

Actuació per donar solució a una manca d’espai en un lateral exterior de les instal·lacions industrials. Aquest espai s’amplia utilitzant un marge enjardinat on s’hi construeix un mur i es rebleix fins assolir la cota del paviment existent.
01
Desbrossada d’arbres
Tala d’arbres i arbusts existents amb mitjans manuals
02
Demolició i excavació
Demolició mur existent i excavació per fonaments del nou mur
03
Col·locació de panells
Panells prefabricats de formigó col·locats amb camió grua
04
Reblert i acabats
Reblert del trasdós, canalitzacions i pavimentat d’asfalt
132
ML de mur
Construcció de mur amb panells de formigó des de 2,5m a 4,5m d’alçada
800
M3 de tot-ú
Reblert del trasdós del mur amb tot-ú